Hạng Tên nhân vật Cấp độ
1 Nemo 117
2 -`nO-Name- 117
3 `-Olivoila 117
4 Yakura 117
5 _Windows7_ 117


Hạng Tên nhân vật Gold
1 [Mob]-`Event- 21429536
2 _Windows7_ 9050659
3 Yakura 8818513
4 -`Souma 8060299
5 -`nO-Name- 7097324


Hạng Bang phái Chủ bang
1 T-Assassin -`nO-Name-
2 -`Ace -`AceMuc
3 __USA__ Girl-USA
4 GWW [GM]Fix-
5 -`Mystery Lugkie-------
Copyright (C) 2015 @ Chienthanran.com. All Right Reserved. | chienthanran.com |
CTR News Video[X]